Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavirmunicipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2023թվականի N 0265

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 15/2 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳԵՎՈՐԳ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով«Իրավունքհաստատողփաստաթղթերըչպահպանվածանհատականբնակելիտներիկարգավիճակիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքով, «Նորմատրվիրավականակտերի» մասինՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 37-րդհոդվածի 1-ինմասով, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2005թ.դեկտեմբերի29-իթիվ2387-Նորոշմամբհաստատվածկարգի29-րդ և51-րդկետերով,հիմքընդունելովԱրմավիրհամայնքիավագանու2022թ. հունվարի17-իթիվ01արտահերթնիստ006-Աորոշումը,հիմքընդունելով Գևորգ Սահակյանի06.12.2022 թ. թիվ6549դիմումըևհաշվիառնելով, որՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիԱյգեվան գյուղի04-062-0019-0025կադաստրային ծածկագրովհողամասումգտնվողկառույցներըիրականացվելենմինչև 2001 թվականիմայիսի 15-ըևդրանցպահպանումըչիխախտումայլանձանցիրավունքներըուօրենքովպահպանվողշահերը, կառուցվածչենքաղաքաշինականնորմերիուկանոններիէականխախտումներով, չենառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունքևչենգտնվումՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 60-րդհոդվածովսահմանվածհողամասերի, այդթվում` ինժեներատրանսպորտայինօտարմանգոտիներումևհողամասըհամապատասխանումէՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 64-րդհոդվածի 2-րդկետի 1, 2, 3 ենթակետերովսահմանվածպահանջներին`

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ.

1.Վերականգնել Գևորգ Սահակյանի /ծնված 19.03.1962թ./ սեփականությանիրավունքըՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիր մարզիԱրմավիր համայնքիԱյգեվանգյուղի 04-062-0019-0025կադաստրայինծածկագրից գույքայինմիավորների` 68.1 քմօրինականհողամասիվրա 1948թ. կառուցված 34.20 քմ մակերեսով բնակելիտաննկատմամբ:

2. Սույնորոշմամբսահմանվածիրավունքներըենթակաենպետականգրանցման:

3. ՍույնորոշումնուժիմեջէմտնումՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրի մարզի Արմավիրհամայնքիտնօրինությանևօգտագործմանտակգտնվողհողերըհատկացնելու, հետվերցնելուևվարձակալությանտրամադրելուդեպքերումանհրաժեշտփաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստմանհամարսահմանվածտեղականվճարըհամայնքիբյուջեվճարելուցհետո:

4. ՍույնորոշումըկարողէվարչականկարգովբողոքարկվելՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիղեկավարինկամդատականկարգով` ՀայաստանիՀանրապետությանվարչականդատարանուժիմեջմտնելուօրվանիցերկուամսվաընթացքում:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր